dilluns, 14 d’abril de 2014

Primer pas de les cooperatives de treball en el procés de fusió entre federacionsArticle publicat en la revista de la Federació de Cooperaties de Treball
L’economia social i, especialment, l’economia cooperativa tenen en la participació i en la presa de decisions col·lectives, uns dels seus principals elements característics. Ambdós formen part de l’ADN cooperatiu i han de ser presents en tots aquells processos de rellevància per a aquesta tipologia d’organitzacions. La participació genera millora en la presa de decisions a diferents nivells:
 •  En el resultat final de la decisió: Parlant és com generem aprenentatge i innovació, assolint resultats col·lectius molt superiors a la suma dels resultats individuals
 • En la implementació de la decisió: La incorporació de tots els actors implicats en una decisió des d’un inici i la participació de tots ells, permet assumir la implementació com a pròpia incrementant proporcionalment les seves probabilitats d’èxit
Sota aquest principi, i en el marc del procés iniciat per la possible unificació de les organitzacions integrants de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va engegar el passat mes de novembre un procés participatiu entre les organitzacions federades. Des de Tandem Social hem tingut el privilegi d’acompanyar aquest procés que en les següents línies tractarem d’explicar breument.

Aquest procés va tenir com a punt de partida la facilitació, a totes les organitzacions federades, de la informació inicialment treballada en el marc del consell rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Aquest primer pas de traspàs d’informació clara i complerta és clau per tal de garantir un procés de participació efectiu. Aquest es va realitzar  mitjançant dues eines:
 • Una reflexió sobre el procés de fusió en curs que va escriure el president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Perfecto Alonso, al blog Ara Cooperatives i que permetia emmarcar els passos realitzats fins al moment.
 • Un document de conclusions que incorporava una proposta de model d’organització unitari de les cooperatives de Catalunya que s’havia estat treballant durant  els darrers mesos amb totes les organitzacions integrants de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Aquest document inicial, va ser la base sobre la qual les cooperatives de treball van poder treballar per contribuir-hi.
Un cop facilitada la informació, el dimecres 27 de novembre 2013, es va dur a terme una trobada oberta a totes les cooperatives federades. Aquesta es va realitzar evitant limitar la participació a aportacions individuals de cadascuna de les cooperatives fet que no hagués permès completar el procés correctament ja que un procés de participació es basa en un diàleg. 

En aquesta trobada, van estar presents 21 persones representants de diverses cooperatives associades amb les quals es van treballar diversos aspectes vinculats al possible model d’organització unitària. La metodologia de treball utilitzada per fomentar la participació de tots els assistents va consistir en un una reflexió individual  d’aportació d’opinions i idees sobre els diferents temes tractats acompanyat d’un debat conjunt entorn a les aportacions individuals. Els aspectes que es van treballar van ser:
 • Els motius i el plantejament d’avançar cap un model d’organització unitària van ser compartits  pels assistents a la sessió participativa
 • La detecció dels punts forts i punts febles d’un possible model d’organització unitària i les propostes per mitigar els punts febles. En aquest aspecte es va destacar de forma positiva la generació de sinergies entre les diferents branques cooperatives, el major pes institucional davant l’administració pública, l’augment de la capacitat d’incidència del moviment cooperativista  davant la societat i l’optimització de recursos i la millora de l’eficiència. Pel que fa als punts que requereixen una  millora es van esmentar diversos aspectes com ara la possible generació de dificultats organitzatives a causa de  l’augment de la dimensió, la necessitat d’atenció diferencial per branques, la possible reducció dels recursos econòmics per part de les Administracions Públiques, la necessitat de garantir la proximitat  i la participació de totes les cooperatives (especialment les de mida reduïda). Aquests punts de millora no només es van detectar sinó que es van treballar en la generació de possibles accions per mitigar-los.
 • La revisió de la missió, visió i valors. En aquest punt els assistents van proposar la incorporació de conceptes molt intrínsecs al moviment cooperatiu com ara la democràcia i la voluntat de transformació social, que tot i donar-se per sobreentesos, calia fer èxplicits.
 • Objectius i línies d’actuació principals. En aquest àmbit es va plasmar un consens entorn als 4 objectius principals del possible model de representació unitària:
 1. Representació de les cooperatives catalanes
 2. Desenvolupament de la intercooperació
 3. Potenciació de les cooperatives
 4. Promoció de noves cooperatives
     Addicionalment, es va proposar la incorporació d’un altre objectiu vinculat a l’apropament del cooperativisme i l’economia solidària a la societat.
 • El model d’organització unitària. El model proposat va ser debatut pels assistents aportant opinions diverses entorn a la ponderació dels vots en l’assemblea general i a la presidència executiva.
Un cop finalitzada aquesta sessió el procés participatiu encara no es va donar per conclòs. Quedava pendent un element clau en la participació: la incorporació de les aportacions en l’informe inicial i el retorn del mateix a tots els assistents. Aquest procés es va dur a terme i un cop validat el retorn de la sessió, per part dels assistents, es va posar a disposició de totes les cooperatives federades.

Aquest no ha estat més que el primer pas de la participació de les cooperatives de treball federades en el procés de fusió entre federacions. Un primer pas que ja ha permès identificar i proposar elements de millora sobre la proposta inicial. Un exemple més de que la participació col·lectiva, un dels eixos bàsics del cooperativisme, genera valor i ens ofereix a tots els membres del cooperativisme un aspecte diferencial enfront a altres models organitzatius.   


Jaume Oller
Soci cofundador de Tandem Social SCCL 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada