dimarts, 26 de juny de 2012

La lluita contra la discriminació en salut mental


L’auditori del CaixaForum es va omplir el dilluns 18 de juny per la presentació d’Obertament, el primer projecte de lluita contra l’estigma en salut mental a Catalunya, que compta amb el suport del sector, les institucions públiques i líders d’opinió. Obertament vol ser una plataforma de sensibilització, participació i denúncia de missatges i pràctiques discriminatòries cap a les persones amb alguna problemàtica de salut mental, per tal d’afavorir la seva inclusió social com a ciutadans de ple dret.

Les persones amb trastorn mental són, encara avui, vistes com incapaces, violentes i mereixedores del menyspreu o, on l’extrem contrari, la compassió. Això fa que les persones amb alguna problemàtica de salut mental tinguin, per exemple, majors dificultats per trobar feina, per adquirir habitatge, i per participar en la comunitat. En definitiva, estan excloses socialment.

Davant d’aquesta realitat els principals actors de la salut mental van decidir unir esforços i desenvolupar una aliança, que ha cristal·litzat en el que és avui Obertament. ADEMM (associació de persones usuàries), FECAFAMM (federació d’associacions de familiars i usuaris), Fòrum Salut Mental, la UnióCatalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (entitats proveïdores de serveis), en són entitats fundadores.

La lluita contra la discriminació en salut mental fa anys que es ve desenvolupant en països de cultura anglosaxona i germànica. Obertament s’ha fixat en aquestes experiències a l’hora de desenvolupar la seva estratègia, que té la implicació de les persones amb trastorn mental com a protagonistes del canvi com a eix principal.


L’estratègia d’Obertament compta amb cinc línies d’intervenció, l’impacte de les quals s’avaluarà:

  1. La formació i foment de la participació de persones amb problemes de salut mental, per tal que aquestes esdevinguin protagonistes del canvi.

2. El foment d’activitats locals que promoguin el contacte i la participació normalitzada a la comunitat de les persones amb trastorn mental.

3. Campanyes en mitjans de comunicació i a l’espai públic per tal donar a conèixer la problemàtica de la discriminació en salut mental.

4. La sensibilització de col·lectius específics, ja sigui per la seva rellevància com a generadors d’opinió com ara periodistes, ja sigui per proximitat a persones amb la problemàtica, com ara familiars i professionals dels àmbits socials i sanitari, així com a estudiants.

5. La resposta a missatges i pràctiques discriminatòries, per tal de reduir la seva incidència.

De moment Obertament ha generat la complicitat del sector de la salut mental, de totes les administracions públiques, així com dels principals grups de comunicació del país. El principal repte per Obertament, ara per ara, serà implicar les persones amb trastorn mental en aquesta canvi d’actituds i comportaments que té la societat envers ells. Obertament necessita que surtin de l’armari i agafin les regnes de la lluita contra la discriminació. Que així sigui.